Volle zaal tijdens de WTCG jaarvergadering

24 maart 2016

 

De Jaarvergadering editie 2016


Opening

Op de bewuste vrijdag 18 maart is zo tegen 20:00 uur de zaal bij Jan en Marga Kottink al goed volgelopen met WTCG-ers. Een royale 58 leden zijn samengekomen om zich te laten informeren over de plannen van de club, maar ook om even terug te blikken. Klokslag vijf over acht opent Richard Freriksen de vergadering en heet allen welkom. Om te beginnen noemt hij een extra punt van de agenda. 
Op 24 september vorig jaar is Arend Lunenborg op 71-jarige leeftijd overleden. Alle leden nemen staande een minuut stilte in acht.  
Richard geeft daarna de microfoon aan Gerard Evers voor het eerste onderwerp van deze avond.
 
Een goed gevulde zaal tijdens de jaarvergadering

Mededelingen:

Met het stukje "Mededelingen" doet Gerard Evers de aftrap en hij kan meedelen dat hij ondanks nogal wat afmeldingen content is met een goede opkomst. 
In 2014 heeft de WTCG een prachtig (en actief) wielersport uitstapje gemaakt naar Molenhoek in het noorden van Limburg. Hierbij roemde hij de ondersteuning van de lokale wielerclub TC Gennep. Onlangs zijn de plannen opgepakt om eind-augustus samen met leden van TC Gennep in onze omgeving te gaan fietsen. Meer hierover is te vinden op de nieuwe club-agenda.
Verder is er een samenwerking voorgesteld met "Dorpsbelangen Geesteren" om meer bekendheid te krijgen in deze regio. Het op hun website publiceren van de WTCG activiteiten kan hierbij een middel zijn.
 

De Financiën:

In duidelijke bewoordingen doet penningmeester Nico Stortteler een boekje open over de financiële toestanden binnen de vereniging. Hieruit kunnen we opmaken dat de WTCG er financieel goed voor staat.
Op het projectiescherm laat hij dan ook diverse cijfers zien en weer verdwijnen, daarbij uitleg gevend hoe en waar de belangrijkste factoren en bijdragen zitten. Zowel uitgaven als inkomsten worden hier even tegen het licht gehouden. Ook nu blijken de twee ATB toertochten weer een relatief grote bijdrage te leveren aan de clubkas, naast de sponsoropbrengsten. Richting de sponsoren wordt nu gedacht aan het aanbieden van sponsor-paketten.
Na Nico's verhaal is het aan de vorig jaar aangestelde kascommissie Bert Paus en Robin Paus om te laten weten in hoeverre de administratie van onze penningmeester op order is. Zij laten weten dat daar geen speld tussen te krijgen was en dat alles klopte. Het was dus wel een 'pauselijke' zegen waard. Voor de komende periode zullen Marcel Paus en Robin Paus zich als kascommissie laten gelden.
 

Jaarverslag: 

Als secretaris mag Gerard Evers dit onderwerp ter tafel brengen. In een pakkend verhaal neemt hij de toehoorders mee door het afgelopen wielerseizoen. Ook die periode kende een bestuurswisseling. 
In het zomerseizoen waren er de nodige tochten, waarbij o.a. in Tecklenburg werd gefietst. Het aantal verschillende fietsgroepen werd groter zodat er voor iedereen een passend nivo was. Er is meegedaan aan acties als NLdoet die een leuk bedrag opleverde evenals een gift van de Rabobank. Op 24 april was er de Noaberkrachttoer die door meerde wielerclubs werd opgezet en ook dit jaar weer op het menu staat. Gerard blikte verder nog even terug op al de regelmatigheidsritten en het vierdaagse club-weekend in de Vogezen.
Uiteraard is er ook veel in de bossen gefietst, maar ook was er spinnig bij Joost Uijterschout en zijn enkele tochten smakelijk afgesloten middels een stamppot- of spaghetti buffet bij sponsor Kottink. Verder is natuurlijk veel getraind op de zondagochtenden, hoewel het schaatsen maar zelden werd beoefend. 
Achter de schermen, voornamelijk bij het bestuur en de commissies, is er het nodige vergaderd. De samenwerking met de nieuwe boswachter Jeroen Buunen (voor o.a. het Springendal) is hier ook aangekaart.
Voor de statistieken: het aantal leden steeg licht van 102 naar 106 door 9 aanmeldingen en 5 uitschrijvingen.
Doordat we veel jonge leden mochten verwelkomen daalde de gemiddelde leeftijd van 49,1 naar 48,1 jaar.
 

De Kottink Bokaal:

Waar de hele zaal met spanning op heeft zitten wachten is nu aangebroken: de bekendmaking van de winnaar van de Kottink Bokaal! Hierbij is de microfoon voor Ina oude Weernink. Regelmatigheidsritten zijn binnen de WTCG erg geliefd en bij elke rit zijn er zo’n 20 deelnemers te noteren. Niet alleen het meedoen is leuk, het nazitten vaak des te meer. In korte en meestal cryptische bewoordingen werden de winnaars uit de doeken gedaan. 
  • Derde prijs: Gerard Oude Wesselink
  • Tweede prijs: Marcel Zwiers
  • Eerste prijs: De Kottink bokaal: Alwie Olimulder.
Jan Kottink met de bokaal en de winnaars.

Mutaties:

We zijn gewend dat de bestuursleden van de WTCG vasthoudend zijn en vol passie hun taken gedurende vele jaren vervullen. Toch is er af en toe een wisseling binnen het bestuur te bespeuren. Zo ook vanavond. Het is Ina Oude Weernink die aangeeft haar bestuursfunctie neer te leggen. Ina heeft 16 jaar onafgebroken in het bestuur gezeten en wil deze taak nu eens aan iemand anders doorgeven.  
In een niets verhullende korte toespraak van penningmeester Nico, wordt nog even aan de hand van een aantal leuke dia's op de beamer teruggekeken naar Ina's activiteiten. Meest is zij bekend geworden als verzorgster van het clubkleding. Hiervoor heeft zij thuis zelf een heuse paskamer gebouwd. Maar ook zaken, waar mannen nu eenmaal geen of weinig verstand hebben, werden altijd correct verzorgd, zoals een bloemetje, een kaartje en zelfs een fruitmand als dat nodig mocht zijn. Zo is ook de term het "staafje van Ina" onstaan: de koker gevuld met fruit. Het verhaal met de beer verdiende inderdaad wat meer uitleg van Nico, maar middels een getruukte dia kon iedereen de essentie van het verhaal meteen duidelijk snappen.
Een laatste vraagstuk uit Ina's bestuurscarriere ging over de eerste bestelling clubkleding waar maar één snelpakje bij zat.  Waar dat pakje ooit gebleven is kon niemand vertellen.
Ina wordt door Nico namens bestuur en de leden bedankt voor haar inspanningen in de afgelopen tijd en ze ontvang naast een boeket ook nog de zo bekende "fruitstaaf". Tot slot bedankt Ina ook het bestuur voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren en geeft aan dat zij als WTCG-lid de club kleding gewoon nog blijft verzorgen.
Als nieuwe bestuursleden hebben zich Bastiaan Stange en Roger van Elsten aangemeld. De leden in de zaal gaan unaniem akkoord met deze bestuurswisseling, Bastiaan en Roger nemen daarop meteen plaats aan de bestuurstafel. 
 
Ina Oude Weernink legt haar bestuursfunctie neer.

WTCG-er van het jaar:

Nog maar enkele jaren is dit fenomeen binnen de WTCG geintroduceerd of het is al een begrip geworden. Na bekende namen als Bennie Ophof en Erwin Meinders was het nu Alwie Olimulder die de eer toekwam. Het is Gerard Evers die met enkele dia's terugkijkt op de jaren dat Alwie bij de WTCG is. Bijzondere kenmerken voor deze vijftigplusser worden daarbij gevat in de trefwoorden betrokkenheid, actief bij evenementen en in voor gezelligheid. Hij is een van de vrijwilligers binnen de vereniging voor wie niets te gek of te veel is. Vraag het Alwie en hij zegt geen nee.
Dat de zaal het met deze woorden eens was bleek uit het spontane applaus. 
 
 
 
 
Alwie mag zich WTCG-er van het jaar noemen!

Pauze
Een kwartiertje pauze wordt door de aanwezigen aangegrepen om even wat bij te praten.
Uitdelen van de TEP en de toerfietskaart in de pauze kwam te vervallen: deze hebben alle NTFU-leden inmiddels al per post thuis ontvangen.
 

Jubilarissen

Elk jaar kan de WTCG wel een of meerdere jubilarissen in de spotlights zetten. Dit jaar is het Albert Hagedoorn   die nu 25 jaar bij de club zit. Voorzitter Richard blikt kort terug op zijn tijd bij de WTCG en ook Albert ontvangt een boeket een een trofee.

Alfons Hagedoorn : 25 jaar bij de WTCG !


Enquete en beleidsplan

Al enige jaren was er binnen de WTCG behoefte aan een beleidsplan, Iedere vereniging behoort zoiets te hebben en in het afgelopen seizoen heeft het bestuur dit daadkrachtig opgepakt. Voorafgaande aan het opzetten van het beleidsplan is er onder de leden van de WTCG een enquete ingevuld. In deze enquete werd de mening gevraagd over een groot aantal zaken die binnen de verenig spelen, zoals nevenactiviteiten, regelmatigheidsritten, fietsevenementen en -uitstapjes, etc…..   Om een zo groot mogelijke respons te krijgen (85%) zijn de formulieren persoonlijk rondgebracht en weer opgehaald. Met de resultaten hiervan hebben Gerard en Bastiaan een beleidsplan opgezet voor de komende periode van 2016 – 2020 en zij leggen hiervan de hoofdlijnen uit aan de toehoorders. Belangrijkste onderwerp is wel de continuïteit van de vereniging en het bepalen van de visie, missie en sterkte- en zwaktepunten van de vereniging. Ook veiligheid binnen de WTCG verdient meer aandacht. Naast veiligheid zijn ook de fatsoensnormen bij beoefenen van de sport genoemd, vaak wordt hierdoor de reputatie van wielersporters geschaad.

Het beleidsplan wordt kort na de vergadering naar de leden verstuurd ter informatie.

Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat het zinvol zou zijn om altijd EHBO voorzieningen beschikbaar te hebben bij fietstochten. Deze tip wordt zeker door het bestuur overwogen.


Clubagenda en Fietsdoel

Met de opening van het nieuwe seizoen is er natuurlijk ook weer een nieuwe clubagenda die weer bol staat van de toertochten, clubuitjes, wielerevenementen, etc..  De agenda is tweeledig, enerzijds de weg-evenementen (Robert) anderzijds de zaken voor de ATB-ers (Raymond).

Enkele onderwerpen worden kort belicht, zoals een weekend-uitje naar het Sauerland, de Hel van Twente op 25 mei en de Ride For The Roses op 4 september.

Raymond noemt naast enkele bekende items uit de ATB-agenda ook nog de plannen voor een ATB-weekend in Duitsland waarbij de bekende Hermannsweg wordt aangedaan.


Rondvraag:
Alvorens de vergadering te sluiten is er voor de leden nog gelegenheid vragen aan het bestuur te stellen of anderszins aan het woord te komen. 
Bert Paus: Wordt de Ride For The Roses gezamenlijk gereden? 
Raymond doet nog een oproep voor leden die mee willen helpen aan het onderhoud van de vaste ATB-route. 

Sluiting

Bij een interessante jaarvergadering gaat de tijd natuurlijk snel en om 22:00 uur sluit voorzitter Richard de vergadering. Natuurlijk wenst hij mede namens het gehele WTCG-bestuur de leden een plezierig, sportief maar ook veilig wielerseizoen toe!
Natuurlijk bleef er na deze vergadering voor alle aanwezigen voldoende tijd over om in het café van Kottink nog even na te zitten om na te praten al dan niet onder het genot van een glas….. Ook daar werd gehoor aan gegeven
 
Blijf fietsen….
Paul Be.